TÁJÉKOZTATÓ leendő gyermekvasutasok és szüleik részére

Tisztelt szülők és leendő gyermekvasutasok! Örömmel üdvözöljük Önöket, Titeket a Gyermekvasúton!

Ebben a füzetben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a Gyermekvasutas Tanfolyamról, a szolgála­tokról és a Gyermek­­vasút egyéb tevékenységeiről, vala­mint a Gyermekvasutasokért Alapítványról. Kérjük, figyelmesen olvassák végig és őrizzék meg ezt a kis füzetet a szolgálatba járás idejére is.

Először is köszönjük a bizalmat, amelyet szervezetünk iránt tanúsítanak azzal, hogy gyermekük jelentkezését támogatták a Gyermekvasútra. A Gyermekvasút minden munkatársa azon fáradozik, hogy e bizalomnak folyamatosan megfelelhessünk.

A Gyermekvasút keskeny vágánya a Budai-hegység évszázados fái között kanyarog, érintve jó néhány híres és kellemes kirándulóhelyet. Az utazás során nemcsak az egyedül­álló panorámában és hangulatos erdő­kben gyönyör­ködhet az ide látogató, de megfigyelheti a kis gyermek­vasutasokat is, akik önállóan és felelősségteljesen látják el a különböző vasúti szolgálatokat. Működése alatt már sok millió utast szállított, s ma is a kirándulók kedvelt célpontja.

Ezen a kisvasúton a vasúti szolgálatok döntő többségét 1948 óta folyamatosan gyermekek látják el, akik lelkesen végzik a vonat­forgalom irányítását, a jegyek kiadását és ellenőrzését. Többen közülük élethivatásnak választják a vasúti szolgálatot, de aki más területen tevékenykedik majd felnőtt korában, az is elviszi magával a vasút szeretetét.

Tartalomjegyzék

 1. A Gyermekvasutas Tanfolyam
 2. A gyermekvasutas szolgálatok
 3. Egyéb szabadidős programok
 4. Egyéb szolgáltatásaink (külön, előzetes megrendelésre)
 5. Telefonszámaink

A Gyermekvasutas Tanfolyam

A tanfolyam célja

A Gyermekvasutas Tanfolyamon felkészítjük a jelentkezőket a gyermekvasutas szolgálat önálló ellátására, elsősorban elméleti ismeretek átadásával.

Kapcsolattartás a tanfolyam ideje alatt

A szülők és a gyermekvasutas-jelöltek az oktatási vezetővel és a tanfolyami oktatókkal a tanfolyami alkalmakon személyesen, illetve telefonon, továbbá elektronikus levélben tarthatják a kapcsolatot. A szülőkkel való kapcsolattartást a kiosztott tantárgyi füzetek belső borítóján található táblázatokban biztosítjuk. Itt láthatják a gyermekek előmenetelével, illetve a maga­tartá­­sával kapcsolatos esetleges közleményeinket.

A képzés anyaga

A tanfolyami képzés kifejezetten a gyermekvasutas szolgá­lat ellátá­sához szükséges elméleti ismeretekről szól. A képzés során bemutatjuk a Gyermekvasút teljes vonalát, összes állomását, megtanítjuk a legfontosabb szabá­lyokat minden olyan beosztáshoz, amelyet a gyermekek látnak el. Nem kérünk számon a gyerekektől olyan vasúti ismereteket, amire itt a Gyermekvasúton, a szolgálataiban nem lesz szükség. A vasutas, illetve a volt úttörővasutas / gyermekvasutas családtagok természetesen többet tudnak segíteni a gyermekeknek, de kérjük, hogy az órákon leadott anyagokat és a kiadott tankönyveket tekintsék alapnak. A kereskedelem tantárgy elsajátításához nagy segítség, ha otthon a gyermekek a számtani alapműveleteket jól be­gyakorol­ják és a bankjegyeket, pénzérméket megismerik.

Alapvető ismeretek

Az összes tantárgyból ki vannak emelve azok az ismeretek, amelyeket a gyermek­vasutasok­nak feltétlenül tudniuk kell. Ezek ismerete nélkül a gyermek­vasutas szolgálatot nem lehet önállóan ellátni (például a munkavédelmi szabályok, a jegyfajták, a jelzések stb.). A tanfolyam ideje alatt először ezeket szükséges jól elsajátítani. Nagyon fontos az elméleti alapok biztos ismerete, mert a felnőtt vasutas dolgozók ezekre az ismeretekre építve fejleszthetik a kis vasutasok tudását éveken keresztül, a szolgálatok során.

Tanfolyami ÜTEMTERV (órarend)

A tanfolyam megnyitóján egy tanfolyami Ütemtervet osztunk , mely tartalmazza:

 • a tantárgyakat és az oktatók elérhetőségét;
 • az összes olyan napot, ami érintett a tanfolyam során, így
 • a képzési napokat, azokon belül a tanórákat,
 • a hely­színi bemutatók rendjét;
 • a találkozók / el­kö­szöné­sek helyét, időpontját;
 • a vizsganapokat;
 • a kirándulás időpontját.

A kétnapos kirándulás nem része a tananyagnak, az kifejezetten csak szabadidős program. Azonban javasol­juk azon is a gyerekek részvételét, természetesen érdekes vasúti programok színesítik a sok játékot és éneklést. A kétnapos kirándulásról külön levelet küldünk. A tanfolyam megnyitóján befizetett hozzájárulás nem tartalmazza ennek a programnak a költségét.

HÉTKÖZNAP (általában pénteki) délutáni alkalmak

A hétköznapi délutáni oktatási alkalmakon a gyerekeket az Ütemtervben megjelölt időpontban várjuk a találkozási helyen. Onnan az oktatási épületbe már ifivezetői kísérettel megyünk át. Aki a találkozót lekési, rögtön az épületbe jöjjön! (A szülők a gyerekeket az épületben csak a portáig kísérhetik el, a tantermekbe nem jöhetnek fel.) Négy elméleti tanítási óra követ­kezik, 5-10 perces szünetekkel, az Ütemtervben részletezettek szerint (időrend és tan­tárgyak). Aki nem tud az első képzési óra elejének időpontjára meg­érkezni (pl. iskolai elfoglaltság vagy az utazási távolság miatt), az is bekapcsolódhat az órák menetébe. Az első óra helyét a bejáratnál mindig kifüggesztjük. A terem meg­találásában az ifi­veze­tők és a portások segítenek. A képzés az Ütemtervben megjelölt időpontig tart. A gyerme­ke­ket visszakísérjük a talál­kozási helyre. A közös el­köszö­nés után a gyerekeket a Szülői Nyilatkozat alapján egye­dül vagy csak kísérettel engedjük el a találkozási helyről.

A gyermekek elengedése

A szülők a „Szülői Nyilat­kozat” nyom­t­at­vány kitöltésével közölhetik, hogy a tan­folyami alkalmak után a gyermeket honnan és kivel engedhetjük el. Ha a gyermek nem mehet el egyedül, kérjük a meg­jelölt idő­pontra a szülő (kísérő) pontos megjelenését, eset­leges késése esetén tájékoztatást az oktatási vezető részére, elsősorban SMS-ben az Ütemterv 1. oldalán közölt telefonszámra. Ugyanide kérünk értesítést, ha egyes esetekben a gyer­meket a Szülői Nyilatkozatban meg­jelöl­ttől eltérően kérik elengedni.

HÉTVÉGI (szombati vagy vasárnapi) egész napos alkalmak

Reggel a gyerekeket az Ütemtervben megjelölt időpontban a találkozási helyen várjuk. A képzés ezeken a napokon általában „elméleti” és „gyakorlati” részből áll. Az Ütemtervben jól megfigyelhető az osztá­lyok egész napi tevékenysége.

Délelőtt két osztály helyszíni bemutató képzésen vesz részt a Gyermekvasút valamelyik állomásán, vagy a szak­oktatók és az ifivezetők kísé­reté­ben rövid kirándulás keretében keresi fel a környék nevezetességeit. A másik két osztály elméleti tanítási órákkal kezd Hűvösvölgyben, a Gyermekvasutas Otthonban. Aki a találkozót lekési, azt a szülő az Ütemtervben az osztályának kijelölt helyre kísér­heti, ha erre nincs lehetőség, akkor osztálytól függetlenül a Gyermekvasutas Otthonba jöjjön! Az ebédet minden osztály a Gyermekvasutas Otthonban fogyasztja el.

Délután az osztályok cserélnek: akik a délelőttöt elméleti képzéssel töltötték, azok délután a helyszíni bemutató képzésen, kiránduláson vesznek részt, és fordítva. Este a gyerekeket az Ütemtervben megjelölt idő­pont­­­ban és helyszínen a Szülői Nyilatkozat szerint engedjük el.

Szükséges felszerelés a tanfolyami alkalmakra

 • íróeszköz (kék és piros toll, valamint színes ceruzák);
 • vonalzó és radír;
 • a kiadott tankönyv és füzetek;
 • számológép;
 • a hétvégi alkalmakon továbbá:
  • kirándulásra alkalmas lábbeli és ruházat (réteges öltözködés, esőkabát, sapka, sál, kesztyű);
  • innivaló;
  • turistatérkép (nem kötelező);
  • Daloló.

A hiányzások pótlása

A hiányzások pótlására nagy hangsúlyt kell fektetni. A tananyag viszonylag nagy, az idő kevés, ezért az órákon csak rövid ismétlésekre van lehetőség, a helyszíni bemutató képzések pedig pótol­hatatlanok. Egy-egy helyszínre csak egyszer jutunk el, illetve minden alkalommal más-más vasúti berendezéseket és érdekességeket mutatunk be. Kérjük tehát, hogy a képzé­sekről (különösen a helyszíni bemutató képzésről) csak egész­ségügyi okokból hiányozzanak a gyerekek és a tan­anyagot a szak­tanárok vagy az ifivezetők segítségével pótolják.

Kirándulás

A tanfolyam keretében egy kétnapos kirándulást is szervezünk, az Ütemtervben meghatározott napokon. Ez nem kifeje­zet­ten a képzés része, de érde­mes részt venni rajta, hiszen szándékunk, hogy ez által is emeljük a tan­folyam jó hangulatát. Erről a túráról külön levelet küldünk.

Vizsgák

A kb. négyhónapos tanfolyam vizsgákkal zárul, ahol a gyerekek számot adnak elméleti felkészültségükről. Természetesen tudjuk, hogy a gyerekek többségének élete első vizsgája lesz az, amit nálunk tesz. Ennek megfelelően igyekszünk oldottabb hangulatot teremteni. A vizsgákon ünneplő öltözetben illik megjelenni (öltözőt biztosítunk) – ekkor történik a fényképezés is a gyermekvasúti Igazolvány­hoz.

A vizsgákra hozni kell:

 • íróeszközt;
 • a Forgalmi ismeretek tantárgy füzetét (hiánytalan vázlatok­kal, házi feladatokkal);
 • a Távközlő- és Biztosítóberendezések tantárgy le nem adott vagy javított házi feladatait;
 • a Helyismeret záródolgozatot.

A vizsgákról (vizsganapokról) írásban külön vizsgarendet küldünk, az Ütemtervben közölt vizsganapok csak tájékoz­tató jellegűek (és változhatnak, a tanfolyami létszám függvé­nyé­ben).

Gyermekvasutas Ellenőrző

A vizsgák megkezdésekor minden jelölt megkapja a gyermekvasutasok legfontosabb okmányát, a Gyermek­vasutas Ellenőrzőt. Ez tartalmazza a legfontosabb személyi adatokat, a vizsgák eredményét, az összes ellátott szolgálat időpontját, helyét, beosztását, értékelését, valamint az egyéb közleményeket.

A Gyermekvasutas Ellenőrzőt minden szolgálatba hozni kell, annak hiányá­ban ugyanis a gyermeket nem állíthatjuk szolgálatba. Sajnos előfordul, hogy az Ellenőrző otthon marad, ilyenkor legfeljebb otthon­ügyeletesként tevékeny­kedhet a tulajdonosa.

Még több gondot okoz az Ellenőrző elvesztése. Ebben az esetben ugyanis másikat kell kiállítani, az összes addigi adat szerepeltetésével, aláírásokkal stb. Kérjük tehát, hogy különös gonddal őrizzék ezt a könyvecskét.

Gyermekvasutas Ellenőrző - minta
Gyermekvasutas Ellenőrző – minta

A szolgálatok megkezdése

A sikeres vizsgákat követően a gyermekvasutasok megkezdhetik szolgála­taikat a számukra kijelölt csoportban. A gyerekeket beosztjuk a 15 gyermekvasutas csoport valamelyikébe, és innentől kezdve azzal a csoporttal járnak szolgálatba, táborba és a szabadidős programokra.

Csoportba osztás

A tanfolyamos pajtások csoportba osztásakor elsősorban azt vesszük figyelembe, hogy az összes csoport lét­száma, és azon belül az életkor és a nemek aránya is közel egyen­lő legyen. A 15 csoport azonos módon működik, tehát lénye­gében mindegy, hogy a gyermek melyik csoportba kerül.

Bizonyos szempontokat azonban figyelembe veszünk:

 • testvéreket, iskolai osztálytársakat a családok kérése szerint osztjuk be azonos vagy különböző csoportokba;
 • távolról érkező gyerekeket, ha a kísérést több család megosztva végzi, kérésre, egy csoportba osztjuk be.

Egyéb kéréseket csak a lehetőségek szerint tudunk biztosítani. A csoportba osztással kapcsolatos igényeiket a tanfolyamos vizsgák közeledtével felmérjük.

A csoportok élén a csoportvezető áll, aki már idősebb ifivezető. Elsősorban ő végzi a csoporttal kapcsolatos szervezési feladatokat 2-3 helyettesével együtt. Kérjük, hogy a sikeres vizsgát követően minél hamarabb vegyék fel vele a kapcsolatot, hogy gyermeküket mielőbb bevonhassa a csoport közösségi életébe.

Avatási ünnepség

A tanfolyamok méltó lezárására minden évben a nyár elején avatási ünnepséget szervezünk az abban a tanév­ben (az őszi és a tavaszi tanfolyamon) végzett gyermekvasutasok részére. Kedves és emlékezetes színfoltja ez a gyerekek gyermekvasutas pályafutásának, hiszen a család, a barátok és az ismerősök előtt, ünnepélyes keretek között tesznek „vasutas fogadalmat”. Az avatás programjáról részletes levelet küldünk.

A gyermekvasutas szolgálatok

A gyermekvasutas szolgálat célja

Közvetlen célunk, hogy gyermekvasutasok a különböző vasúti szolgálatok szabályos ellátását a valóságos körül­mé­nyek között gyakorolhassák. De hisszük, hogy ez a külön­leges lehetőség messze túlmutat a vasúti szolgálato­kon, hiszen ezáltal elősegítjük a gyermekvasutasok fejlődését, és hozzájárulunk gyermekkoruk tartalmas és élmény­­­teli, de egyben hasznos eltöltéséhez. A szolgála­tok során fejlő­dik személyiségük különösen a felelősség­érzet, a fegyel­mezett­ség, az önállóság, az udvariasság, a mások és ön­maga el­foga­dása, továbbá a közösség tiszte­le­te és szere­te­te terén. A gyermekvasutasok folyamatosan felhasználják, gyako­rol­­ják az iskolá­ban tanultakat a való­ságos körülmények között. (Ez nem egy virtuális világ, itt a valóságban közlekednek vonatok, valódi utasokkal.)

A gyermekvasutas szolgálatok, mint „szakmai gyakorlatok”

A gyerekek ismeretei a szolgálatok során folyamatosan gyarapodnak. Minden alkalommal új tapasztalatokra tesznek szert és egyre ügyesebbek, felkészültebbek lesznek, tehát lényegében az összes szolgálat egy-egy „szakmai gyakor­lat”. Miközben ténylegesen ellátják a vonat­közlekedés le­bo­nyo­lí­tá­sával, illetve az utasokkal kapcso­latos felada­to­­kat, folyamatosan tanulnak is. A szolgálatban töltött idő növe­­ke­dé­sével egyre több ismeretet sajátítanak el, egyre nagyobb tapasztalatot szereznek. A felnőtt dolgozók a kisebb pontat­lan­ságokat folyamatosan javítgatják, helyesbítik, ezáltal minden szolgálat egyben gyakorlati jellegű továbbképzés.

Szolgálatba járás rendje az iskolai tanítás időszakában

A csoportok kijelölt szolgálatos napjait a Gyermekvasutas Ellenőrző­ben félévente előre közöljük. A csoportok általában havi két alkalommal állnak szolgálatba, melyek hétköznapra és hétvégére is eshetnek. A hétköznapi szolgálatokról a Gyermekvasutas Ellenőrzőben tett bejegyzés egyben igazolás a szülő és az iskola felé a vasúton végzett tevékenységről.

Ha bármilyen ok miatt a gyermekvasutas nem tud szolgálatba jönni a kijelölt napon, kérjük, hogy a csoportvezetőt előzetesen értesítsék.

Kisegítő szolgálatok

Ha az iskolában nincs tanítás, a pajtások a csoportjuktól függetlenül, más napokon (jellemzően hétvégén) is ellát­hatnak úgynevezett „kisegítő szolgálat”-ot, de csak a kijelölt napokon, és csak a napokra meghatározott létszám erejéig. Ezért az ilyen szolgálatokra előzetesen jelentkezni kell a nevelőtanárnál (legfeljebb 21 nappal a szolgálat előtt). A nevelőtanár a jelent­kezést akkor fogadja el, ha az aznapra engedélyezett kisegítő-létszámkeret még nem telt be.

Szolgálatba járás rendje a nyári tanítási szünetben

A nyári szünetben tábort szervezünk a gyermekvasutas pajtások részére Hűvösvölgyben, melyet szolgálatok ellátásával és szabadidős tevékenységekkel (kirándulással, sportolással stb.) töltenek. A táborozás időszakát minden évben februárban közöljük az Ellenőrzőben.

Felnőtt felügyelet

A gyermekek felügyeletét a Széll Kálmán téri találkozástól a szolgá­latba lépésig, valamint a szolgálat után az el­köszönésig a nevelőtanár, illetve az ifi­vezetők, a táborozás idején a táborvezető, a szolgálatok ideje alatt pedig minden esetben az állomásfőnökök és a vonat­vezetők látják el.

Tanuló szolgálatok

A vizsgákat követően az első öt szolgálat tanuló­ szolgálat. Itt a gyermekvasutas még nem kap önálló beosztást, hanem a többiek munkáját figyeli és gyakorolja, felügyelet mellett, a különböző szolgálati helyeken. Az értékelés osztályzattal történik. Közepes vagy elégséges eredmény esetén a tanuló szolgálatot meg kell ismételni.

Az „önálló” szolgálatok

A további szolgálatokban a gyermekvasutasok „önállóan” tevé­keny­­kednek. Ellátják az állomásokon a pénztáros, a váltó­ke­zelő, a hangosbemondó, a naplózó (külsős) és a rendel­ke­­ző (forgalmi szolgálattevő) beosztásokat, a vonatokon pedig a jegy­vizsgáló, a zárfékező és az értékcikkárus szolgálatot. A gyer­me­kek min­den szolgálatban más-más beosztást kapnak, hogy meg­ismerhessék a különböző szolgálati helyeket és feladatokat. Természetesen a felnőtt felügyelet itt is folyamatos.

A szolgálatok értékelése

A felnőtt dolgozók a gyermekvasutasok napi tevékenységet szóban érté­kelik, majd hagyományosan úgynevezett „száza­lékot” adnak. Ez egy törtszám, a szám­lálóban százalékkal minősítjük a szak­mai tudást és a szolgálatellátást, a nevező­be a szokásos ötfokozatú osztályzat kerül a magatartás és a hozzáállás értékelésre. Az „alap százalék” tehát a 100 / 5, itt a szolg­álat­ellátás 100 %-os, a magatar­tás pedig 5-ös. A százalékoláson kívül a kiemel­kedő teljesítményt vagy súlyosabb problémát az ellenőrző­ben szöveges formában is rögzítik (dicséret, megrovás).

A szolgálatos napok általános programja

A gyermekvasutasok 6:30-kor találkoznak társaikkal, az ifi­vezetőkkel és a nevelőtanárral a Széll Kálmán téren. Együtt mennek Hűvös­völgybe, a Gyermekvasutas Otthonba.

A gyermekvasutasok közvetlenül az Otthonba is jöhetnek, 7 órára. A távolabb lakók az előre egyeztetett időpontban érkezhetnek. Ha a gyermekvasutas késés miatt 7:15 után érkezne, arról a nevelőtanárt tájékoztatni kell, aki eldönti, így is beosztja-e szolgálatba.

Az egyenruha felvétele és a reggelizés után az ifi­vezetők­kel megbeszélik a csoport közös dolgait (következő prog­ram, kirándulás stb.), majd megismerik az aznapi szol­gá­lati beosztást. Hűvösvölgy állomás előtt a téren zászló­felvonás következik, majd az első vonattal a kijelölt szolgálati helyükre utaznak. Az út hamar eltelik, menet közben beszélgetnek, játszanak vagy énekelnek a gyerekek.

A szolgálat átvételekor a felnőtt vasutas dolgozóval megbeszélik a napi feladatokat, majd a szolgálatot a megismert szabályoknak megfelelően önállóan végzik, a felnőtt dolgozók segítségével és ellenőrzése mellett. Az ebédet a szolgálati helyen, vonatmentes időben fogyasztják el.

A szolgálat végén a tevékenység értékelése után visszavonatoznak Hűvös­völgybe. A zászló­levonás és a vacso­ra után mindig marad idő egy kis közös játékra is, amit az ifivezetők szer­veznek. A gyerekek 19 órakor együtt indulnak a nevelőtanár kíséretében Hűvös­völgyből és 19:30-kor köszönnek el a Széll Kálmán téren.

A szolgálatot követően a gyermek korábban is elvihető, illetve egyedül is elmehet, de csak a szülő külön írásos engedélye alapján. A szolgálat utáni „esti program” fontos a közösség fejlődése szempontjából, tehát kérjük, hogy csak valóban indokolt esetben távozzon korábban a gyermek.

Szükséges felszerelések és ruházat a szolgálatokban

 • sötét (sötétkék, sötétbarna vagy fekete) zárt cipő. Télen, hideg vagy havas időjárás esetén magasszárú cipő vagy csizma;
  • A cipő az egyenruha része, ezért meg kell felelnie az egészség­védelmi és az esztétikai szempontoknak is.
  • Nem megfelelő egészségvédelmi szempontból az olyan lábbeli, amely nem védi megfelelően a lábat a vasút terül­etén (pl. a zúzottkövön) gyaloglás közben (pl. szandál, fapapucs, szövet­anyagú cipő), bár­melyik oldalán (illetve elől-hátul) nyitott lábbeli (pl. nyitott szandál), a bot­lás­veszélyes cipő (pl. tűsarkú, magassarkú cipő).
  • Hideg (kb. 10 °C alatt), illetve havas időjárás esetén a félcipő egészségvédelmi okok­ból nem megfelelő. Ilyenkor magasszárú cipő vagy csizma szükséges.
  • Az esztétikai követelményeknek nem felel meg a felsoroltaktól eltérő színű, feltűnő csíkot, emblémát tartalmazó lábbeli, illetve a Gyermekvasút szellemiségével nem összeegyeztethető stílusú (fémmel kivert bakancs), vagy ilyen ábrákat (pl. halálfej stb.) tartalmazó lábbelik, ha az embléma, csík, illetve ábra látható, (láthatóvá válhat); sportcipő, vagy egyéb olyan cipő, ami az egyenruhával nem harmonizál.
  • A fentieknek nem megfelelő lábbeliben (különösen az egész­ségvédelmi szem­pontoknak nem megfelelő lábbeliben) a gyermekvasutas elsősorban otthonügyeletes teendőket láthat el, illetve – a lehető­ségek függvényében – esetleg hangos­bemondó vagy pénztáros (a mozgó pénztárost ide nem értve) beosztást kaphat. (Sorozatos ismétlődés esetén azonban a gyermekvasutast csak otthonügyeletesnek osztjuk be!)
  • Vitás esetben a nevelőtanár, illetve a felnőtt vasutas dolgozó dönt.
 • lányoknak a szoknyához fehér térdzokni, hidegben harisnya (átlátszó vagy fehér), és a nadrághoz sötét zokni;
 • fiúknak sötét zokni (bokazokni, titokzokni nem megfelelő);
 • fehér ing (blúz);
 • Gyermekvasutas Ellenőrző;
  • Esetleges elvesztését, kérjük, azonnal jelezzék telefonon vagy személyesen a nevelőtanároknak, ne várják meg a következő szolgálatot, mert így a pótlására a következő szolgálat előtt lehetőséget adhatunk. Az összes szükséges bejegyzést tartalmazó Gyermek­vasutas Ellenőrző hiányában a gyermekvasutas nem állítható szolgálatba!
 • gyermekvasúti Igazolvány;
 • a szolgálatok megkezdésekor és utána évente kiadott Segédlet (szakmai alapismereteket tartalmazó füzetszerű kiadvány);
 • síp;
 • karóra (a mobiltelefont ki kell kapcsolni, tehát annak órája nem használható);
 • 2 db kéken író golyóstoll.

Hiányos vagy nem megfelelő felszereléssel a gyermek­vasutas nem állítható szolgálatba.

A szükséges felszerelést és a szolgálatba fel­vihető egyéb tárgyakat a „Forgalmi ismeretek” órákon a gyerekekkel is megbeszéljük, ez a tananyag része és fontos vizsgakérdés is. Kérjük a szülők / családtagok közreműködését a gyerekek felszerelésének ellenőrzésében otthon, még az elindulás előtt – legalább az első szolgálatai előtt!

A szolgálatba felvihető egyéb tárgyak

A kötelező felszereléseken kívül csak az alábbiak vihetők fel szolgálatba:

 • számológép (JAVASOLT);
 • (papír)zsebkendő (JAVASOLT);
 • max. 2000 Ft zsebpénz;
 • iskolai tanítási napon egy iskolai tankönyv (vagy vasúti témájú szakkönyv, szaklap);
 • némi innivaló, esetleg étkezés kiegészítő (egy gyümölcs, csoki stb.);
 • mobiltelefon és fényképezőgép KIKAPCSOLVA (ezeket bekapcsolni csak felada­tmentes időben, a vonat­kísérőknél a forduló­időben, az állo­más­főnök eseten­ként adott engedélyével szabad, de akkor is tilos velük játszani, zenét vagy képet lejátszani);
 • hidegben az egyenruhával harmonizáló kesztyű, sál, mellény;
 • egyéb, egészségügyi vagy más okból különösen indokolt eszköz

Tilos felvinni szolgálatba, (ha útközben nem indokolt, akkor hoz­ni is) minden olyan dolgot, ame­lyek feleslegesek a szol­gá­lat ellá­tá­sa közben, illetve szi­go­­rúan tilos, ami zavarhatja a szol­gálat ellátá­sát. Pl. (a teljesség igé­­nye nél­kül) hang- vagy képle­ját­szó­; (digitális) já­ték; számítógép; telefon- és telep­töltők; szúró-, vágó-, vagy tűz­gyúj­tás­­ra al­kal­mas esz­kö­z; szer­szám; ék­szer; nap­szemüveg; hátizsák; tolltartó; táska; szatyor (kivéve in­do­kolt esetben kis övtáska). Kétes esetekben a felnőtt dolgozók döntenek, illetve a szolgálatot zavaró eszközöket a szolgálat idejére elkobozhatják.

Az útközben indokolt, nagyobb értékű eszközöket a gyermekvasutas leadhatja megőrzésre a nevelőtanárnak. A vasút az így leadott értékekért a tárgy értékéig, de gyerekenként legfeljebb 10.000 Ft összegig vállal felelősséget.

Kérjük a fentiek betartásában a szülők közreműködését is!

Az iskolai eredmények figyelemmel kísérése

A gyermekvasutazás nem mehet a tanulás rovására. Természetesen a szülőnek is és az iskolának is joga van hozzájárulását felfüggeszteni, ha a gyermek tanulmányi eredménye romlik, de a csoportvezetők is folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekvasutasok a tanulmányi előmenetelét. A bizonyítványokat lehetőleg a kiosztást követő szolgálatban be kell mutatni a nevelőtanároknak! A félévi értesítők bemutatási határideje február 28., az év végi bizonyítványoké szeptember 30. Ezeket a dátumokat követően addig nem osztható be szolgálatra a gyermekvasutas, ameddig nem mutatja be az értesítőt, illetve a bizonyítványt. 3,5 alatti tanulmányi átlag esetén a szolgálatellátás alól felfüggesztjük a gyermeket egy időre.

Időszakos szakmai (vasúti) oktatás és vizsga

Az elméleti szakmai ismeretek szinten tartása, fejlesztése, illetve az időközben bevezetett változások elsajátítása érde­ké­ben minden évben, a téli kisforgalmú időszakban a gyer­mek­­­­vasutasok a szolgálatok közben elméleti okta­táso­n vesznek részt. Február-március hónapban pedig „éves vasúti szakmai vizsgán” vesznek részt. A tanfolyami vizsgát tehát (egyszerűbb keretek között, írásban) minden évben meg kell ismételni. A gyakor­lati tevékenység során ugyanis az elméleti ismere­tek feledés­be merülhetnek. Fontos, hogy a szolgála­tok ellátása során ne csak azt tudják a gyermekvasutasok, hogy mit kell csinálni, hanem azt is, hogy mit MIÉRT kell tenni, illetve mi a teendő egyes rendkívüli helyzetekben. A meg­szoká­so­kon alapuló szolgálatellátás balesetek for­rása lehet. Nagyon fontos, hogy a gyermekvasutasok a szolgálatok el­látása közben mindig eszükben tartsák az elméleti alapokat is, az össze­függé­se­ket a szabályok között. Az időszakos (éves) vizsgák rend­jéről külön tájékoztató füzetet („Segédlet”) adunk ki.

Gyermekvasutasok Szakmai versenye

A kiemelkedő szakmai érdeklődést tanúsító pajtások részére minden évben Szakmai versenyt szervezünk. A verseny nyertesei komolyabb ajándékokra, díjmentes csere­üdülésekre számíthatnak.

Egyéb szabadidős programok

A Gyermekvasúton (a gyerekek szolgálatba állítása mellett) számos egyéb szabadidős programot szervezünk a Gyermek­­vasutasokért Alapítvány támogatá­sával.

A Gyermekvasutasokért Alapítványt a MÁV Rt. az Úttörővasutasok Baráti Köre javaslatára hozta létre 1995-ben a gyermek­vasutasok és ifivezetők szabad­idős (a szolgálattal közvet­lenül össze nem függő) tevé­keny­­ségeinek támogatásá­ra. Minden segítséget szívesen fogadunk, hogy az itt tevékenykedő gyermekeknek minél tartalmasabb és olcsóbb progra­mokat szervez­hes­sünk. Alapítványunk kiemelkedően köz­hasznú, tehát a támogatásokról az adóhatóság által elfogadott igazolást állíthat ki.

A szabadidős programok egy részén csak gyermek­vasutasok vehetnek részt. Az utóbbi években azonban egyre több programot szervezünk a nagy­közönség (elsősorban gyerekek, családok) részére is, amelyeken bárki részt vehet – természetesen a gyermek­vasutasok és családjaik is.

Kérjük, ajánlja fel adója 1 %-át a Gyermekvasutasokért Alapítvány javára! Adószámunk: 180 75 144 – 2 – 42

Egyéb programok gyermekvasutasoknak

A gyermekvasutasoknak (a szolgálatba járás lehetőségén kívül) sok-sok egyéb programot is szerveznek az ifi­vezetők, a nevelők felügyeleté­vel. Leg­többjük évtizedek alatt kialakult szokások szerint zajlik. A leg­nagyobb hagyománya a téli és tavaszi túráknak van, melyek során minden csoport az iskolai tanítási szünetek­ben az ország más-más tájára többnapos túrát szervez. A nyári táborozás „szabadnapjai” kirándulással, strandolás­sal, sportolással, este pedig játékos programokkal telnek. Év közben a hétvégi napokon délutáni vagy egész napos csoport­programokat is szerveznek az ifivezetők (pl. mozi-, szín­ház-, kiállítás-és múzeumlátogatás, Állatkert, vagy játékok: méta, bowling, biliárd, kor­cso­­­lyá­zás, valamint kirándulások, portyák a közeli hegyekben). Az összes csoport közös részvételével zajlik minden év­ben az „irodalmi színpad” vagy „farsang”, a „ki mit tud?” műveltségi vetélkedő, a „gyermekvasutas olimpia”, a csillag­túra vagy akadály­verseny stb., ahol a csoportok talál­koz­hatnak és játékos formában mérhetik össze képes­ségeiket.

Belföldi (Nagycenk) és külföldi (német, orosz) gyermekvasutakkal állunk kapcsolatban; csereüdüléseket szervezünk, melynek keretében szolgálatot is elláthatunk ezeken a kisvasutakon. Ezeken a programokon elsősorban a szakmai vagy a közösségi munkában élen járó gyermekvasutasok vehetnek részt. Működik a vasútmodellező szakkör, ezen kívül az igények­hez igazodó szakköröket indítunk (pl. „nagyvasutas” szakkör, sportszakkörök, táncklub, gitárklub). A fúvós hangszeren játszó gyerekeket várja az egykori úttörővasutasokból és jelenlegi gyermekvasutasokból álló nosztalgia zenekar.

Ballagás

A gyerekek a nyolcadik osztály elvégzéséig (vagy az annak megfelelő gimnáziumi osztályig) járhatnak szolgálatba, mert csak így őrizhetjük meg kisvasutunk „gyermek” jellegét. Minden évben augusztus végén, családias keretek között, a ballagáson búcsúzunk a „kiöregedett” gyermekvasutasoktól.

Ifivezető-képzés

A vezetői képességekkel rendelkező gyermekvasutasok nyolcadikos koruk­ban jelentkezhetnek az ifivezető-képzésre, ahol már a kisebb társaikkal történő foglal­kozásra, a közös­ség irányítá­sára és fejlesz­té­sére, a szolgá­latok és a tan­folya­mok megszervezésére, a gyermekek felügyele­té­nek el­látá­­sá­ra, különböző prog­ramok szervezé­sére készít­jük fel őket. A képzést sikeresen elvégzők éveken át ifivezetőként segíthetik a Gyermek­vasút és a Gyermekvasutasokért Alapítvány munkáját.

Tisztelt szülők és leendő gyermekvasutasok!

A fentiek alapján elmondható, hogy gyermek­vasutas­nak lenni nemcsak a szolgálatba járást jelenti, hanem annál sokkal többet, egy teljesen új világ nyílik meg azok előtt, akik nálunk töltik gyermekéveiket.

Ha kiadványunkat elolvasva további kérdé­seik vannak, vagy a későbbiekben felmerülnek, fordul­janak bizalommal a Gyermekvasút bármelyik dolgozó­jához vagy ifivezetőjéhez, akik szívesen válaszolnak kérdéseikre, illetve az illetékeshez irányítják Önöket! A tanfolyamhoz kitartást, a gyermekvasutazáshoz sok örömöt kívánunk!

Egyéb szolgáltatásaink (külön, előzetes megrendelésre):

A családok, baráti társaságok, munkahelyi kollektívák részére szalonkocsit, illetve tárgyalókocsit biztosítunk menetrend szerinti vonaton vagy különvonaton.

Iskolai osztályoknak erdőismereti kocsit biztosítunk szakvezetés­sel (bemutatják a Budai-hegység állat- és növény­világát, a kőzeteket stb).

A nagyközönségnek szervezett „nyílt” programokról weboldalunkról tájékozódhet: gyermekvasut.hu/rendezvenyek

További részletek a tanfolyamról: sihuhu.com/tananyag

Telefonszámaink:

+361 511 5559
+361 511 7966
jelentkezes.gyermekvasut[kukac]mav.hu
+361 511 5275
+361 511 5470
+361 511 5446
+361 395 8294
+361 511 5244